Dietologický
manažment

OZ Cassovet 24

Občianske združenie CASSOVET 24 bolo založené v Košiciach v decembri 2006 . OZ CASSOVET 24 chce svojimi aktivitami prispieť k zvýšeniu odbornej a prístrojovej úrovne diagnostiky, terapie a prevencie chorôb zvierat.

OZ CASSOVET 24 sa venuje propagácii správnej výživy zvierat a ich všestrannej prevencii pred ochoreniami, vrátane ochrany okolia pred negatívnymi javmi.

Náplňou našej činnosti je i organizovanie benefičných akcií, súťaží, resp. samostatných podujatí s tématikou zviera - životné prostredie - človek, s akcentom na duchovný a umelecký rozmer problematiky existencie zvierat a ich postavenie v modernom technickom svete.

Priorita Občianskeho združenia CASSOVET 24:

Bezplatná veterinárna starostlivosť vodiacich psov v rámci Košického samosprávneho kraja pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Poskytovanie zľavnených veterinárnych úkonov, pre zdravotne a telesne postihnutých občanov. 


CASSOVET 24, občianske združenie so sídlom trieda KVP č. 7, 040 23 Košice, IČO:42 093 384 ako nezisková právnická osoba zaregistrovaná na MV SR pod č. VVS/1-900/90-29391 je vedená v zozname evidovaných prijímateľov podielu 2% dane v Slovenskej notárskej komore v rámci notárskeho centrálneho registra pod. čís. 2332/2008.

V mene zabezpečenia cieľov nášho občianskeho združenia Vás prosíme o pomoc formou poukázania 2% daní prostredníctvom Vášho daňového úradu na účet združenia vedený v Tatrabanke, pob. Košice, č.ú. 2627723105/1100.

Podnikatelia (právnické alebo fyzické osoby) tak môžu urobiť vyplnením údajov priamo v daňovom priznaní za rok 2008 a zamestnanci požiadaním zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a podpísaním vyhlásenia o poukázaní sumy 2% a doručením na Daňový úrad podľa miesta svojho bydliska do konca apríla. Na to isté číslo účtu 2627723105/1100 je možné poukazovať aj príp. peňažné prostriedky titulom darov, sponzorských príspevkov, dedičských podielov a pod. počas celého roka. O použití finančných prostriedkov budete informovaní i na tejto našej webovej stránke.

Spojte sa s nami


Veterinárna klinika CASSOVET
Trieda KVP 7
040 23 Košice

E-Mailcassovetkosice@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Pondelok - Piatok: 
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 12.00 

Pohotovosť mimo ordinačných hodín
s možnosťou hospitalizácie pacienta
NON STOP

Telefónne číslo:
055 / 643 58 48