OZ Cassovet 24

Občianske združenie CASSOVET 24 bolo založené v Košiciach v decembri 2006 . OZ CASSOVET 24 chce svojimi aktivitami prispieť k zvýšeniu odbornej a prístrojovej úrovne diagnostiky, terapie a prevencie chorôb zvierat.

OZ CASSOVET 24 sa venuje propagácii správnej výživy zvierat a ich všestrannej prevencii pred ochoreniami, vrátane ochrany okolia pred negatívnymi javmi.

Náplňou našej činnosti je i organizovanie benefičných akcií, súťaží, resp. samostatných podujatí s tématikou zviera - životné prostredie - človek, s akcentom na duchovný a umelecký rozmer problematiky existencie zvierat a ich postavenie v modernom technickom svete.

Priorita Občianskeho združenia CASSOVET 24:

  • Bezplatná veterinárna starostlivosť vodiacich psov v rámci Košického samosprávneho kraja pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
  • Poskytovanie zľavnených veterinárnych úkonov, pre zdravotne a telesne postihnutých občanov. 

CASSOVET 24, občianske združenie so sídlom trieda KVP č. 7, 040 23 Košice, IČO:42 093 384 ako nezisková právnická osoba zaregistrovaná na MV SR pod č. VVS/1-900/90-29391 je vedená v zozname evidovaných prijímateľov podielu 2% dane v Slovenskej notárskej komore v rámci notárskeho centrálneho registra pod. čís. 2332/2008.

V mene zabezpečenia cieľov nášho občianskeho združenia Vás prosíme o pomoc formou poukázania 2% daní prostredníctvom Vášho daňového úradu na účet združenia vedený v Tatrabanke, pob. Košice, č.ú. 2627723105/1100.

Podnikatelia (právnické alebo fyzické osoby) tak môžu urobiť vyplnením údajov priamo v daňovom priznaní za rok 2008 a zamestnanci požiadaním zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a podpísaním vyhlásenia o poukázaní sumy 2% a doručením na Daňový úrad podľa miesta svojho bydliska do konca apríla. Na to isté číslo účtu 2627723105/1100 je možné poukazovať aj príp. peňažné prostriedky titulom darov, sponzorských príspevkov, dedičských podielov a pod. počas celého roka. O použití finančných prostriedkov budete informovaní i na tejto našej webovej stránke.

Rezervačný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Získať cenovú ponuku

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Pridať recenziu

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Už čoskoro!

Už čoskoro budete môcť svoj názor zverejniť aj na našom Facebooku a účte Google+.